O autismu

Autismus a poruchy autistického spektra - pervazivní vývojové poruchy - velmi výrazně narušují mentální vývoj dítěte v několika oblastech. Chování a projevy jsou u každého dítěte s pervazivní vývojovou poruchou značně různorodé, mění se s vývojem dítěte a souvisí také se stupněm celkového mentálního handicapu. V určitých věkových obdobích je autistické chování zřetelnější. Naopak u některých dětí od třetího až pátého roku zaznamenáváme celkovou ustupující tendenci typické symptomatiky.

Triáda postižených oblastí vývoje a poruch autistického spektra:

  1. Sociální interakce sociálně - emoční dovednosti uplatňované ve vztazích s rodiči, blízkými osobami, vrstevníky
  2.  Komunikace řeč, gesta, mimika
  3. Představivost hra, volný čas, používání běžných předmětů