O autismu

•Autismus, PAS - porucha autistického spektra je pervazivní, všeprostupující porucha některých mozkových funkcí, která ovlivňuje fungování člověka v běžném životě. •Hlavní projevy jsou v narušené komunikační schopnosti, narušené sociální interakci. Dítě postižené autismem se chová, myslí a hraje si jinak než jeho vrstevníci. Postižení tak může být lehké až velmi těžké, ale postižení jedinci mohou být i velmi intelektově vyspělí nebo nadaní. Společné rysy, které se uvádějí, tak nemohou být vodítkem pro práci s nimi a případná metodika pro práci s autisty musí být vždy vypracovávána individuálně při zohlednění schopností a možností jedince. Studie uvádějí výskyt autismu v populaci okolo 2%. •Děti s autismem mají častěji potíže v komunikaci, v základních sebeobslužných činnostech. Mají problémy s jemnou a hrubou motorikou. Projevují se různou formou stereotypního chování, emoční nestálostí. Je narušena hra, představivost. •I přes zvyšující se povědomí o autismu ve společnosti, dochází stále často k nepochopení, stigmatizaci ze strany majoritní "zdravé" společnosti. Stále chybí dostatek speciálních školek a škol, stále přetrvává nechuť integrovat děti a žáky do běžných škol. Rodiče mají velmi málo možností seberegenerace například formou dostatečných odlehčovacích služeb, •Péče o člověka s autismem je tak od raného dětství až po dospělost pro celou rodinu a s vyhlídkou na budoucnost ve většině případů vyčerpávající. Je nutné hledat stále nové možnosti a přístupy. Je nutné informovat veřejnost o problematice autismu a zapojovat ji častěji do dění kolem tohoto tématu.